Chứng nhận ISO 14001:2004 giúp cho Doanh nghiệp/tổ chức chứng minh mình đã, đang và tiếp tục thực thi các hoạt động phù hợp với chính và mục tiêu môi trường mà Doanh nghiệp/tổ chức đã công bố. Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động hay sản phẩm.

icons8-exercise-96 chat-active-icon